Stále máme volná místa do 1. a 2. třídy. Napište nám e-mail a domluvíme se.

Ochrana osobních údajů

Těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) poskytujeme informace o tom, jak Základní škola Děti budoucnosti, s.r.o. získává a zpracovává osobní údaje.

Zároveň informujeme o právech v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji. Při zpracování osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, s účinností od 25. 05. 2018 zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení EU“).

Tento dokument je pravidelně aktualizován. Aktualizované znění Zásad je účinné zveřejněním na internetové stránce skoladetibudoucnosti.cz. Naše základní škola důsledně dbá na to, aby osobní údaje dětí ani zákonných zástupců nebyly předávány třetím osobám bez zákonného důvodu. Případné dotazy je možné směřovat na kontaktní osobu uvedenou v bodu 1. níže.

  1. Správce osobních údajů 
Základní škola Děti budoucnosti, s.r.o., se sídlem Morseova 242/19, Praha 10, IČO: 17517192, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 372591, provozovna školy v ulici Libeřská, Praha 12 (dále jen „škola“), kontaktní osoba: PhDr. Barbora Bažilová, MBA, ředitelka školy, email:  reditelka@skoladetibudoucnosti.cz. Škola nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Se svými dotazy či podněty k problematice osobních údajů se obracejte na tuto kontaktní osobu.   


2. Údaje, které zpracováváme, jejich účel a důvod zpracování

Při naší činnosti zpracováváme osobní údaje dětí a zákonných zástupců jen v rozsahu, který nám nařizuje zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů. Případně zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu zákonných zástupců. Jedná se o následující způsoby zpracování a níže uvedené účely:

2.1. Údaje zpracovávané na základě zákona č. 306/1999 Sb. či vyžadované poskytovatelem dotace

Níže poskytujeme základní výčet kategorií osobních údajů, které jsme povinni zpracovávat proto, že nám tuto povinnost ukládá zákonný předpis (či podmínky dotace) a vyžadují po nás, abychom tyto osobní údaje měli k dispozici.

Ke zpracování těchto osobních údajů tedy nepotřebujeme ani nebudeme vyžadovat váš souhlas:

Evidence žáků zpracovávaná za účelem zajištění kvality poskytovaného vzdělávání, provozních a organizačních záležitostí a pro účely kontroly podmínek poskytování vzdělávání:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo a adresu místa pobytu žáka, adresu trvalého pobytu žáka,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů, telefonní a e-mailový kontakt a adresu místa pobytu alespoň jednoho z rodičů, v případě, že se liší od adresy místa pobytu žáka,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a telefonní kontakt osoby, která na základě pověření rodiče může pro žáka docházet,
d)  evidenci docházky žáka do školy,
e) údaj týkající se úhrady nákladů za vzdělání, stravování,
f) údaj o zdravotní pojišťovně žáka,
g) údaj o zdravotním stavu žáka a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv na docházku žáka a potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře;

Komu může škola tyto údaje předat: Kontrolní orgány – Krajská hygienická stanice, Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže

Docházka žáků:

a)  jméno a příjmení žáka,
b)  záznamy o přesné docházce žáků v konkrétní dny formou záznamu v elektronické třídní knize;

Komu může škola tyto údaje předat: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládež

Evidence údajů o zákonných zástupcích

a) jméno, příjmení, titul, místo trvalého bydliště a kontaktní údaje – e-mail, telefon,
b) číslo účtu,
c) datum narození;

Komu může škola tyto údaje předat: Kontrolní orgány – Krajská hygienická stanice, Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže

Evidence údajů o osobách pověřených k vyzvedávání žáka:

a) jméno, příjmení, titul, místo trvalého bydliště a kontaktní údaje – e-mail, telefon,

Komu může škola tyto údaje předat: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže

2.2.Osobní údaje a informace zpracovávané na základě souhlasu

Pokud zákonný zástupce udělí škole písemný souhlas (přičemž je umožněno samozřejmě vyjádřit či nevyjádřit svůj souhlas samostatně pro každý z níže uvedených účelů), pak bude škola oprávněna:

a) pořídit fotografické/video záznamy žáků zobrazující účast a průběh konaných aktivit s žáky a tyto záznamy využít pro prezentaci školy způsobem odsouhlaseným v uděleném souhlasu (záznamy jsou uveřejňovány bez uvedení jména žáka),

b) zveřejnit výtvarné výrobky žáků na nástěnce v objektu školy s uvedením křestního jména žáka a na případných výstavách uspořádaných pro rodiče žáků. Udělení souhlasu je dobrovolné a již udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a jeho odvoláním tedy není dotčena zákonnost předchozího zpracování osobních údajů založeného na uděleném souhlasu. Pokud by rodič žáka tento souhlas neudělil, nemá tato skutečnost vliv na vzdělávání žáka. Jediným důsledkem bude to, že ohledně žáka nebudou uveřejňovány/zpřístupňovány žádné informace, které si rodič nepřeje. Případně udělený souhlas je platný na dobu trvání uzavřené Smlouvy o studiu (nebo do jeho odvolání),

c) pokud bude škola organizovat aktivity pro žáky, které zajišťují externí poskytovatelé, jako např. lyžařské kurzy, plavecké kurzy apod., vyžádá si škola vždy souhlas zákonného zástupce s účastí žáka na této aktivitě. Pokud bude zákonný zástupce s účastí na této aktivitě souhlasit, je škola oprávněna předat tomuto poskytovateli identifikační údaje žáka, pokud je to nezbytné pro zajištění úhrady za tuto aktivitu či pro jiné oprávněné důvody.

Uzavírání a plnění ostatních smluvních vztahů

Pro řádné fungování školy potřebujeme uzavírat některé smluvní vztahy, jako např. s pronajímatelem prostor, pojišťovnou, externím poskytovatelem účetních služeb, poskytovatelem poradenských služeb, poskytovatelem právních služeb, některých IT služeb, poskytovatelem externích aktivit – např. lyžařských či plaveckých kurzů apod.

Pro tyto účely zpracováváme jen minimální rozsah osobních údajů (zpravidla jen identifikační a kontaktní údaje např. jako jméno a příjmení, bydliště, e-mail či telefon), které bezprostředně souvisí s uzavřeným smluvním vztahem a jeho plněním.

V této souvislosti uchováváme osobní údaje jen po dobu trvání smluvního vztahu (příp. pro plnění zákonných povinností vyplývajících zejména z právních předpisů daňové či účetní povahy).

Důvodem tohoto zpracování je:

a) plnění uzavřené smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU);

b) plnění povinností z právních předpisů ve vztahu k účetním a daňovým povinnostem (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení EU).

Výkon (resp. obhajoba) práv

Pokud by vznikl mezi školou a vámi spor, budeme vaše osobní údaje potřebné pro obhájení našich právních nároků v souvislosti se vzniklým sporem zpracovávat do ukončení sporu. Zpravidla v této souvislosti zpracováváme základní identifikační údaje, údaje o sporném vztahu, údaje ze vzájemné komunikace, údaje o učiněných právních krocích a jejích výsledcích.
Dále vás výslovně upozorňujeme na vaše právo vznést tzv. námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu tzv. oprávněného zájmu naší školy v souladu s čl. 21 Nařízení EU. Pokud tuto námitku proti zpracování vašich osobních údajů vznesete, budeme se jejím vyřízením zabývat v souladu Nařízením EU.
Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

a) zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy naší školy při obhajobě našich nároků (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU).

Kamerové záznamy

Škola nepoužívá kamerové systémy se záznamem.

Soubory cookies

Webové stránky skoladetibudoucnosti.cz využívají cookies. Zásady cookies (EU) jsou zveřejněny na zmíněných webových stránkách k nahlédnutí.

Na našich stránkách je integrován plugin sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook plugin se na našich stránkách zobrazí jako logo Facebooku nebo tlačítko „To se mi líbí“.

Přehled o pluginech na Facebooku naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Při navštívení našich stránek, vytvoří plugin přímo spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook tak přijímá informace, že jste s vaší IP adresou navštívili naši stránku. Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ zatímco jste přihlášeni na vašem facebookovém účtu, můžete propojit obsah našich stránek s vaším profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit naše stránky k vašemu uživatelskému účtu. Podotýkáme, že my jako poskytovatelé stránek nezískáváme žádný obsah z přenášených dat, tak jako z použití Facebooku.
Další informace naleznete v ochraně osobních údajů na stránkách firmy Facebook pod http://de-de.facebook.com/policy.php. Pokud si nepřejete, aby byla návštěva našich stránek přiřazena k vašemu uživatelskému účtu, odhlaste se prosím z vašeho účtu.

3. Jak dlouho uchováváme osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme po minimální dobu, po kterou jsme povinni osobní údaje zpracovávat, protože nám tuto lhůtu stanovují právní předpisy. Jakmile pomine účel zpracování, osobní údaje jsou vymazány/skartovány.
Ohledně osobních údajů žáků a zákonných zástupců (pověřených osob k vyzvedávání žáků), které zpracováváme z důvodu, že tento rozsah stanovují dotační podmínky (viz bod 2.1), máme povinnost tyto údaje archivovat podle jednotlivých dotačních podmínek.
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na uděleném souhlasu, zpracováváme osobní údaje po dobu jeho platnosti, maximálně vždy do jeho odvolání. Po jeho odvolání nejsou nadále osobní údaje zpracovávány.

Pro vyloučení pochybností uvádíme, že samotný souhlas či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů (prokazatelnost udělení souhlasu) po celou dobu platnosti souhlasu a 3 roky poté, co zanikl.

4.Zdroje osobních údajů

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo je získali při komunikaci s vámi, a to včetně vyplnění kontaktního formuláře na našich webových stránkách skoladetibudoucnosti.cz. Nevyhledáváme a nezpracováváme o vás osobní údaje z žádných veřejných zdrojů.

5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř školy a nepředáváme je třetím osobám, není-li to nezbytně nutné nebo nemáme-li k takové možnosti váš souhlas.

Rovněž některé orgány státní správy a kontrolní orgány jsou oprávněny si vyžádat pro plnění svých zákonných povinností osobní údaje (např. policie ČR, MŠMT, Krajská hygienická stanice, OSPOD). Údaje poskytujeme jen tehdy, pokud oprávnění si tyto údaje vyžádat umožňuje zákon.

6. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů, který zahrnuje zejména pravidla určující:
a) ukládání dokumentů do zabezpečených prostorů,
b) shromažďování pouze nezbytných osobních údajů v minimalizovaném rozsahu a pro předem definované účely a doby zpracování,
c) povinnost všech zaměstnanců zachovávat mlčenlivost o údajích – povinnost neposkytovat údaje třetím osobám bez právního důvodu,
d) ochranu osobních údajů při práci s IT technikou.

7.Jaká máte práva při zpracování osobních údajů

7.1 Právo na přístup k osobním údajů

Máte právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na vaši žádost poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožníme náhled do uložených dokumentů.

7.2 Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na opravu změněných osobních údajů nebo zjištěných nesprávně uváděných údajů z jakéhokoliv jiného důvodu). Opravu provedeme poté, co budeme moci změněné údaje ověřit (např. z nového dokladu totožnosti).

7.3 Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na výmaz svých osobních údajů, které bychom zpracovávali neoprávněně.

7.4 Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení EU (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).

7.5 Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na to, abychom vám poskytli automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, popř. abychom tyto údaje předali jinému správci, jestliže je to technicky proveditelné.

7.6 Právo na odvolání uděleného souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

7.7 Právo na námitku

Máte právo vznést námitku, pokud je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu (obhajoba právních nároků).

7.8 Právo na podání stížnosti

Máte právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na naši školu, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo požádat o soudní ochranu.

7.9 Způsob uplatnění práv

Pro uplatnění svých práv uvedených shora kontaktujte určenou osobu – viz bod 1. Jsme povinni vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, a to do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.
Pokud bychom nevyhověli vaší žádosti, budeme vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti) o důvodech nevyhovění.
V některých případech vymezených legislativou nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje.

V takových případech můžeme:
a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo
b) odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud obdržíme žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

Platnost od: 10. 2. 2024
Aktualizace:
Odpovědný zástupce: PhDr. Barbora Bažilová, MBA, ředitelka školy